Hà Nội vừa hỏa tốc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022.

Theo kế hoạch, UBND TP quyết định thành lập tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2022 do Phó Chánh Thanh tra TP là Tổ trưởng.

Tổ công tác gồm các đơn vị: Thanh tra TP (cơ quan thường trực); Ban Nội chính Thành ủy, Công an TP, Văn phòng UBND TP; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện PCTN của UBND TP; tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND TP và Thanh tra Chính phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

Việc đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh” được phê duyệt ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng.

Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện (qua Thanh tra TP để tổng hợp) trước ngày 29/5/2023.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra TP chủ trì cùng tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2022, báo cáo UBND TP.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP phối hợp với Thanh tra TP báo cáo về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát.

Thanh tra TP hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công tác PCTN theo bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TP về công tác PCTN; việc ban hành chương trình, kế hoạch PCTN; công tác ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác minh bạch tài sản, thu nhập; phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng.

Bên cạnh đó, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; chủ trì cùng tổ công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND TP; báo cáo UBND TP trước ngày 5/6/2023.

UBND TP sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác PCTN trước ngày 9/6/2023.

Hải Hà