Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kế toán các sở và thanh tra huyện, thị xã, TP.

Hội nghị đã phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới liên quan đến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan.

Đồng thời, giải đáp những thắc mắc trong công tác triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân cũng như chế định, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo… nhằm giảm thiểu khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Bên cạnh đó, việc làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý phản ánh, tố cáo của công dân cũng giúp cơ quan Nhà nước thực hiện tốt vai trò phòng ngừa tham nhũng ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Giúp đại biểu hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa và quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nắm bắt được tình hình khiếu nại, tố cáo cũng như những giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu Huyền