Lũy kế đến tháng 9/2022, trên hệ thống Chính quyền điện tử TP Hạ Long vẫn còn 365 hồ sơ đã quá hạn chưa được giải quyết (chiếm 5% tổng số hồ sơ tiếp nhận).

TP cũng có 93 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai và 5 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp đã giải quyết nhưng quá hạn so với quy định.

Các hồ sơ quá hạn này đều thuộc thẩm quyền giải quyết của TP và cấp xã, phường.

Trước tình trạng này, UBND TP Hạ Long đã nhắc nhở nghiêm khắc Phòng TN&MT; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; UBND các xã, phường: Bạch Đằng, Đại Yên, Hà Khẩu, Bằng Cả, Quảng La do vẫn còn để xảy ra tình trạng hồ sơ đã giải quyết bị quá hạn, chưa nghiêm túc kiểm điểm và đề xuất hình thức kiểm điểm cán bộ để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn.

Đồng thời, đối với hồ sơ giải quyết quá hạn từ ngày 1/10/2022, UBND TP yêu cầu, UBND các xã, phường, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức được giao phụ trách, xử lý hồ sơ (chủ trì) mà có hồ sơ bị chậm, muộn, quá hạn phải trực tiếp soạn văn bản xin lỗi, trình lãnh đạo ký văn bản xin lỗi tổ chức, công dân (hồ sơ cấp TP do Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách cải cách hành chính ký; cấp xã, phường do chủ tịch UBND xã, phường ký).

Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các xã, phường: Bạch Đằng, Đại Yên, Hà Khẩu, Bằng Cả, Quảng La tổ chức rà soát phiếu kiểm soát hồ sơ, chỉ rõ tên cán bộ giải quyết chậm, muộn hồ sơ gửi về UBND TP.

Giao Trung tâm Hành chính công TP đôn đốc, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ để công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của TP.

Nếu các đơn vị không cung cấp được danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giải quyết hồ sơ chậm, muộn thì đưa tên cán bộ phụ trách (chủ trì), lãnh đạo đơn vị phụ trách và đơn vị chủ trì lên Cổng Thông tin điện tử của TP.

Việc công bố, công khai danh sách sẽ được thực hiện vào ngày 25 hàng tháng.

Đặc biệt, TP Hạ Long cũng yêu cầu Cơ quan Tổ chức Nội vụ TP căn cứ danh sách cán bộ, công chức để hồ sơ chậm, muộn làm cơ sở đánh giá, xếp loại theo quy định…

Trọng Tài