Nhằm triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong 2 ngày từ 7-8/11, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại”.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định tầm quan trọng của Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có những tác động lớn đến công tác đối ngoại của đất nước nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng.

Trên tinh thần kết luận của hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW được tổ chức vào ngày 11/10 vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Kết luận 57-KL/TW đồng thời cho rằng khóa tập huấn lần này là cơ hội tốt để các đại biểu nắm bắt, cập nhật các kiến thức, thông tin về xu thế truyền thông mới, truyền thông hiện đại cũng như nâng cao nhận thức, đổi mới sáng tạo trong triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách “chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”.

Đối với một số yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nêu rõ là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tử tưởng và công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục kế thừa những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua và đồng thời khắc phục triệt để những khó khăn tồn tại, không ngừng đổi mới và nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để ngày càng làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung của thông tin đối ngoại cần không ngừng được nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, tính hấp dẫn, tính gần gũi đối với công chúng trong nước và nước ngoài.

“Các cơ quan đại diện cần nâng cao tính chiến đấu trong thông tin với những lập luận sắc bén, xác đáng, đấu tranh phản bác lại những thông tin xấu, độc, bất lợi, không để dư luận hiểu sai về Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thanh Thanh