6. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức

6.1. Thủ trưởng các cấp, các ngành tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị mình để có biện pháp đề xuất nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, cụ thể:

a) Tổ chức rà soát, chấn chỉnh lại thái độ, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị mình và thay thế ngay những người không có năng lực, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; lựa chọn và bố trí những người có năng lực, trình độ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm vào đội ngũ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, nhằm từng bước nâng cao tiến độ và chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân trên địa bàn tỉnh.

b) Thường xuyên giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đúng quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình, có trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

d) Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6.2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trang bị phương tiện hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách đãi ngộ, động viên cán bộ, công chức, viên chức làm công tác này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6.3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc hành chính, làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm số lượng, chất lượng cán bộ, công chức để thực thi nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; tổ chức thanh tra công vụ trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chỉ đạo của tỉnh để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6.4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và xử lý vi phạm qua giải quyết tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Lấy hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác hàng năm.

7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ công tác thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

7.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 23/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo, hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo, trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

7.2. Đối với báo cáo phục vụ họp giao ban thường kỳ UBND tỉnh: Trước ngày 15 hàng tháng, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo kết quả về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng, lũy kế đến kỳ báo báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh; trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo phục vụ họp giao ban thường kỳ UBND tỉnh bảo đảm đầy đủ nội dung đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

7.3. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định và xem đây là một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

8. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin thống nhất về khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh

8.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tiếp tục khai thác hiệu quả tối đa tiện ích của Phần mềm Quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt hơn, công tác tổng hợp được chính xác và nhanh hơn; thực hiện công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để người dân biết.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

8.2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tiếp tục nâng cấp, mở rộng Phần mềm Quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phù hợp với các biểu mẫu tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 23/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Tăng cường mở rộng cổng tra cứu cho người dân có thể đăng nhập để theo dõi quá trình giải quyết vụ việc của mình.

9. Nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh

9.1. Đề nghị HĐND các cấp tiếp tục tăng cường giám sát các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9.2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp chỉ đạo phân công trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để thành viên của tổ chức mình chấp hành tốt các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-TTT-STP-HLG-ĐLS ngày 23/4/2015 giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

9.3. Các ngành, các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

10. Tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10.1. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm để thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài hoặc người có thẩm quyền thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện không tốt việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo không tốt; gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Phấn đấu thực hiện ít nhất 01 lần/năm.

10.2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Phấn đấu thực hiện ít nhất 01 lần/năm.

III. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch trình này.

2. Giao Thanh tra tỉnh:

- Là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này;

- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch (được lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chung; xây dựng thành mục riêng), báo cáo UBND tỉnh;

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn, báo cáo cấp ủy đảng cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (được lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chung; xây dựng thành mục riêng) về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra tỉnh, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đưa kết quả việc thực hiện Kế hoạch vào nội dung giao ban 6 tháng, năm của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Uyên Uyên