Thực hiện 183 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm qua, thủ trưởng các sở và chủ tịch UBND huyện, thành phố đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra kịp thời. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, một số đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra, nhất là đối với các doanh nghiệp.

Qua công tác thanh tra, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, KN, tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng.

Năm 2021, toàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện 58 cuộc thanh tra hành chính tại 111 đơn vị; đã ban hành kết luận thanh tra 50 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 7,7 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước và xử lý khác về kinh tế số tiền hơn 7,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 16 tổ chức và 13 cá nhân.

Các sở, ngành của tỉnh đã triển khai 125 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 13.650 tổ chức, cá nhân, chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch... Qua đó, phát hiện 2.676 tổ chức, cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 530 triệu đồng. Các đơn vị đã ban hành hơn 1.550 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, trong năm qua, việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nói chung, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN, TC và phòng, chống tham nhũng được các đơn vị triển khai nghiêm túc.

Qua công tác thanh tra đã giúp phát hiện kịp thời những vi phạm của cán bộ, công chức, loại trừ những biểu hiện quan liêu, thiếu công bằng, xa rời lợi ích của nhân dân; kịp thời có các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, qua hoạt động thanh tra đã tìm ra những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, phát hiện những nội dung chưa phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách…

Chủ động nắm chắc tình hình KN

Năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt, nhất là việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất và giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp KN, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, không để công dân KN vượt cấp. Đối với những vụ việc KN phức tạp, liên quan đến nhiều ngành đều được Hội đồng Tư vấn giải quyết KN tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 4.921 lượt với 5.349 người; tiếp nhận gần 2.500 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, có gần 1.300 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 414 đơn KN, 13 đơn TC và 867 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong 413 đơn KN thuộc thẩm quyền, các đơn vị đã giải quyết đạt tỷ lệ 82%; giải quyết 10/10 vụ TC thuộc thẩm quyền.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC vẫn còn một số hạn chế. Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn mặc dù chất lượng có nâng lên nhưng vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện, nhất là đối với cấp xã. Một vài vụ việc đã được các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, đúng theo trình tự quy định, nhưng người dân vẫn còn tiếp tục KN, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chánh Thanh tra tỉnh Dương Hồng Lạc cho biết, trong thời gian tới, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ tăng cường công tác tiếp công dân, nhất là tiếp dân định kỳ và đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết. Chủ động nắm chắc tình hình KN để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài hoặc có khả năng thành điểm nóng.

Ngành Thanh tra tỉnh cũng chỉ đạo, đôn đốc và giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các đơn thuộc thẩm quyền; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND tỉnh đã có hiệu lực. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng đối với thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND cấp huyện.

Nhật Huyền