Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 14 lượt với 20 công dân đến trình bày các nội dung liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng; xem xét bố trí tái định cư do bị thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn các huyện, thành phố; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các hộ dân…

Sau khi lắng nghe công dân trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tiếp công dân tổng hợp đầy đủ và ban hành thông báo kết luận cụ thể từng vụ việc, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương có liên quan giải quyết theo thời hạn quy định. Thông báo sẽ được công bố công khai tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm và thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ sở, giải quyết thấu tình hợp lý, đúng pháp luật, đúng quy trình các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra các điểm nóng, tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo và tránh các đơn thư vượt cấp, đơn thư gửi nhiều lần hoặc kéo dài.

Chính Bình