UBND tỉnh Khánh Hòa

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Bùi Duy Khánh, trú tại đội 6, Hưng Giáo, Tam Hưng, Thanh Oai, TP Hà Nội, đề nghị xem xét lại đồ án quy hoạch đô thị Cam Lâm tầm nhìn đến năm 2045 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn nêu, quá trình tổ chức lấy ý kiến của người dân về đồ án quy hoạch thiếu khách quan, không minh bạch về đối tượng được lấy ý kiến, những người như ông Khánh là một trong những chủ sở hữu đất tại Cam Lâm không nhận được thông tin gì về việc lấy ý kiến quy hoạch. Bên cạnh đó, việc triển khai đồ án này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân nằm trong quy hoạch mà còn ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan, di tích lịch sử… xung quanh khu vực này.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 1119/UBND-XDNĐ ngày 13/2/2023 giao Sở Xây dựng có văn bản trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân về quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Trên cơ sở nội dung kiểm tra và rà soát liên quan, Sở Xây dựng có Văn bản số 491/SXD-KTQH ngày 21/2/2023 trả lời các nội dung kiến nghị, phản ánh về quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm như sau:

1. Về việc tuân thủ định hướng của Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị trong triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045:

Theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; huyện Cam Lâm được định hướng phát triển thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Bám sát và cụ thể hóa nội dung định hướng của Bộ Chính trị, quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đã được triển khai với các mục tiêu cơ bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 7/9/2022, làm cơ sở triển khai lập, trình thẩm định đồ án theo quy định.

Nội dung triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm hoàn toàn tuân thủ theo định hướng tại Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị.         

2. Về nội dung ảnh hưởng của quy hoạch đối với các khu dân cư, công trình công cộng - văn hóa hiện hữu; vấn đề liên quan an sinh xã hội và việc giải tỏa bồi thường, tái định cư:

Theo quy định liên quan của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000) được lập chủ yếu để định hướng các nội dung liên quan về tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở trong phạm vi dự kiến phát triển đô thị của huyện Cam Lâm theo thời hạn và tầm nhìn quy hoạch, làm cơ sở để triển khai các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn.

Quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch chung đô thị mới, phạm vi định hướng phát triển đô thị, dân cư liên quan của đồ án (tỷ lệ 1/10.000) được thể hiện với tính chất và quy mô là đơn vị ở (để linh hoạt và tổng quát nhiều chức năng như: Các nhóm nhà ở, bao gồm nhà ở hiện trạng, chỉnh trang và nhà ở phát triển mới; các công trình dịch vụ - công cộng, cây xanh công cộng phục vụ cho nhu cầu thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư; đường giao thông và bãi đỗ xe).

Việc xác định chức năng cụ thể của đơn vị ở (như việc xác định giải pháp quy hoạch, tổ chức không gian đối với các khu dân cư và công trình công cộng - văn hóa cùng với việc bố trí tái định cư liên quan) sẽ được thực hiện trong các bước lập quy hoạch tiếp theo (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên cơ sở định hướng tổng quát của quy hoạch chung và các nội dung, tài liệu chi tiết, cụ thể hơn của các bước này (bản đồ đo đạc, đánh giá hiện trạng tỷ lệ 1/2.000, 1/500; công tác rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng của giải pháp quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết đến các khu vực dân cư hiện trạng để đề xuất giải pháp quy hoạch tái định cư nếu có...).

Đồng thời, để đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Cam Lâm và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn đối với các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng, tác động bởi quy hoạch, nhằm có thêm cơ sở cho công tác lập quy hoạch, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai nội dung nêu trên.

3. Về vấn đề liên quan đời sống văn hóa tâm linh:

Các công trình đình, chùa được xếp hạng sẽ được nghiên cứu giữ lại đến mức tối đa, nhằm tôn tạo, chỉnh trang, phát huy tính lịch sử và văn hóa địa phương. Các công trình tôn giáo khác thì được giữ lại một phần, một phần sẽ được nghiên cứu mở rộng diện tích và có thể bố trí trong các khu vực phát triển dân cư mới để phục vụ tốt nhất nhu cầu hàng ngày của người dân; việc lưu giữ các công trình tôn giáo, tín ngưỡng có giá trị lịch sử nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, đồng thời phục vụ cho người dân đến sinh sống tại các khu vực phát triển đô thị và cũng là điểm đến du lịch cho du khách khi đến thăm quan.

4. Về vấn đề an ninh quốc phòng:

Quá trình triển khai, đồ án quy hoạch đã được tổ chức lấy ý kiến của cơ quan an ninh, quốc phòng; làm cơ sở tính toán, bố trí quỹ đất an ninh, quốc phòng theo quy định và đã phối hợp cơ quan liên quan (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa) để rà soát các vị trí được quy hoạch đất quốc phòng theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011- 2020.

Quá trình thẩm định đồ án, nội dung nêu trên sẽ tiếp tục được cơ quan chủ trì thẩm định lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn về an ninh, quốc phòng để thẩm định, trước khi trình phê duyệt.

Hiện nay, nội dung công việc liên quan đến phát triển đô thị mới tại huyện Cam Lâm chỉ đang thực hiện công tác lập quy hoạch ở cấp độ quy hoạch chung (tỷ lệ 1/10.000) nhằm tạo công cụ, cơ sở quản lý và phát triển đô thị cho huyện Cam Lâm theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị. Đồ án quy hoạch chung sau khi được Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch ở cấp thấp hơn như: Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000), quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) để xác định các khu vực, phạm vi triển khai đầu tư dự án và lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

5. Về việc kế thừa quy hoạch liên quan đã được phê duyệt (quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 2/2022) để phân chia giai đoạn, tránh quy hoạch treo thời gian quá dài:

Quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm (được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/2/2022) là quy hoạch chuyên ngành của ngành Tài nguyên và Môi trường, được lập theo quy định của Luật Đất đai và các quy định hướng dẫn liên quan, nhằm tạo công cụ phục vụ quản lý, triển khai các nội dung liên quan về đất đai; quy hoạch này được lập trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 là quy hoạch đô thị (tỷ lệ 1/10.000) được lập theo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các quy định hướng dẫn liên quan, nhằm tạo công cụ, cơ sở quản lý và phát triển đô thị cho huyện Cam Lâm theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị; nội dung đề xuất về thời hạn quy hoạch và phân chia giai đoạn lập quy hoạch của đồ án hoàn toàn phù hợp với quy định liên quan của Luật Quy hoạch đô thị và quy định hướng dẫn liên quan.

Ngoài ra, nội dung đồ án quy hoạch chung đô thị chủ yếu mang tính chất định hướng, đề ra tầm nhìn lâu dài cho việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở, làm cơ sở xây dựng giải pháp đầu tư dài hạn, đảm bảo việc sử dụng cho tương lai. Việc giải quyết các vấn đề liên quan về đất đai (tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng sử dụng đất) và xây dựng nhà ở của người dân sẽ được căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của ngành Tài nguyên và Môi trường cùng với các nội dung chi tiết của các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị được triển khai, phê duyệt sau khi quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với nội dung quy hoạch:

Quá trình triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đã thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Liên quan việc công khai, minh bạch và tổ chức lấy ý kiến về đồ án, UBND huyện Cam Lâm đã thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung, ngày 30/8/2022, UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Văn bản số 2671/UBND gửi UBND các xã, thị trấn yêu cầu niêm yết công khai đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045. Việc niêm yết là công khai, được triển khai đến tất cả các thôn, tổ dân phố toàn huyện.

- UBND huyện đăng tải công khai tài liệu đồ án quy hoạch chung trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Cam Lâm.

- UBND huyện Cam Lâm ban hành Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 8/9/2022, điều chỉnh bằng Kế hoạch số 2841/UBND ngày 14/9/2022 để tổ chức báo cáo lấy kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch.

Do vậy, trường hợp các cư dân tương lai (chủ sở hữu đất do chuyển nhượng dân sự với nhau) có nhu cầu góp ý về nội dung đồ án, có thể gửi nội dung ý kiến đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lâm hoặc gửi UBND huyện để tổng hợp, yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình.

7. Về đề nghị xem xét phê duyệt đồ án sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hướng dẫn liên quan; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thuộc về Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, sau khi quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, còn phải triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị cấp thấp hơn (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) để làm cơ sở triển khai đầu tư và xác định, giải quyết các vấn đề ảnh hưởng liên quan (bao gồm các vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ về đất đai của người dân).

TrS-BĐ