Quyết định này quy định về phân cấp một số nội dung quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Những nội dung quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo khác thực hiện theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc phân cấp là bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phù hợp tình hình thực tiễn về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương.

Xác định đúng thẩm quyền giải quyết từng nội dung công việc, thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của từng cấp, từng ngành; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Giải quyết các đề nghị liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; trường hợp không chấp thuận thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của mọi người. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cấp nào, ngành nào quyết định, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo thì cấp đó, ngành đó phải chịu trách nhiệm pháp lý về quyết định của mình.

Sở Nội vụ được phân cấp trong việc chấp thuận việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Chấp thuận đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Tiếp nhận thông báo về hoạt động quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi quyên góp nhiều huyện thuộc tỉnh.

Tiếp nhận thông báo về nơi đặt trụ sở mới của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Tiếp nhận thông báo việc giải thể của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi đã thực hiện xong các nghĩa vụ về tài sản theo quy định pháp luật về dân sự.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân cấp trong những nội dung công việc liên quan đến lễ hội tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tiếp nhận thông báo đối với tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc tỉnh của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

Tiếp nhận thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc tỉnh của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

UBND cấp huyện được phân cấp trong chấp thuận việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện thuộc địa bàn huyện quản lý.

Chấp thuận việc đăng ký bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện thuộc địa bàn huyện quản lý.

Chấp thuận việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đăng ký mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo ở một huyện thuộc địa bàn huyện quản lý.

Hà An