Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quy chế Phối hợp công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, trong đó nêu rõ: Quy chế này quy định các nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã); các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị liên quan).

Việc giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật; việc quản lý đối với các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung phối hợp giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chưa quy định trong Quy chế này, thì thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Nội dung phối hợp

Lập kế hoạch, đề án, dự án và kiến nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Quản lý hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được xếp hạng di tích.

Quản lý hoạt động tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới.

Giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Giải quyết các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý các hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in; phổ biến, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nội dung khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo: Theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan theo quy định.

Trước khi đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, ngành ở Trung ương giải quyết những vấn đề có tính chất phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải có sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; đối với những nội dung có ý kiến khác nhau, cơ quan được giao chủ trì phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Trong quá trình phối hợp cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tránh chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nội dung, thông tin, thời gian phối hợp; thực hiện chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định.

Hình thức và trách nhiệm chung trong phối hợp được quy định: Trao đổi, báo cáo, cập nhật, khai thác thông tin liên quan theo phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách và qua các phần mềm dữ liệu dùng chung toàn tỉnh (nếu có).

Cung cấp thông tin, trao đổi bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị đề nghị phối hợp. Cơ quan, đơn vị được gửi xin ý kiến phải trả lời đúng thời hạn theo đề nghị và nêu rõ ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất; trường hợp trả lời chậm hoặc không thống nhất phải nêu rõ lý do; trường hợp quá thời hạn không có ý kiến trả lời, được hiểu là ý kiến đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung được đề nghị phối hợp.

Những nội dung đã được giải quyết hoặc đề xuất giải quyết, cơ quan chủ trì gửi văn bản kết quả giải quyết, đề xuất giải quyết đến những cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp biết.

Thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết và các cuộc họp liên ngành định kỳ hoặc đột xuất; những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận, xin ý kiến tại các cuộc họp, cơ quan chủ trì gửi tài liệu cho các bên được đề nghị tham gia ý kiến ít nhất trước 03 ngày làm việc (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị và đoàn công tác liên ngành; cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử người đại diện tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúng thành phần do cơ quan chủ trì đề nghị.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, thực hiện hoặc đề xuất kịp thời các giải pháp giải quyết công việc; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp kịp thời theo đề nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đảm bảo đúng quy định và giải quyết công việc hiệu quả.

Lan Anh