Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, công trình thủy lợi Sa Lung có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và điều hoà nguồn nước, bảo đảm cấp nước tưới cho gần 950ha lúa tại địa bàn các xã của huyện Vĩnh Linh. Đồng thời, cấp nước cho 200ha nuôi trồng thuỷ sản, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 5.000 người dân và cải tạo môi sinh, môi trường xã Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Lâm của huyện Vĩnh Linh.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nguồn nước trên sông Sa Lung thường xuyên bị ô nhiễm, chất lượng nước không đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, người dân vùng nuôi tôm của xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, đã phản ánh gay gắt khi tình trạng tôm chết hàng loạt khi lấy nước từ sông Sa Lung vào phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Nhằm kiểm soát chất lượng nguồn nước trên công trình thủy lợi Sa Lung, năm 2023, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị giao Chi cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ giám sát chất lượng nước hệ thống công trình thủy lợi Sa Lung. Qua 4 đợt lấy mẫu, quan trắc nguồn nước thượng lưu công trình thủy lợi Sa Lung dù không chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, tuy nhiên lại có nồng độ oxy hoà tan tại tầng giữa, tầng đáy thấp và nguồn nước bị ô nhiễm vi sinh vật.

Trong đó, nhiều chỉ số vượt giới hạn nhiều lần theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn nước mặt. Kết quả phân tích nguồn nước cho thấy không đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt (bao gồm cả trường hợp đã áp dụng công nghệ xử lý phù hợp) và bảo tồn động thực vật thủy sinh; không đáp ứng mục đích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự; không đáp ứng các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản về việc kiểm soát chất lượng nguồn nước công trình thủy lợi Sa Lung. Theo đó, Sở NN&TNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi. Giám sát, dự báo chất lượng nguồn nước trong công trình thủy lợi, đặc biệt ở các công trình phục vụ cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thầm quyền.

Minh Tân