Theo danh mục được TP phê duyệt, có 42 SGK lớp 7 được lựa chọn.

Cụ thể: 2 sách Ngữ văn, 3 sách Toán, 9 sách Tiếng Anh, 3 sách Khoa học tự nhiên, 3 sách Lịch sử và Địa lý, 3 sách Giáo dục công dân, 3 sách Âm nhạc, 4 sách Mỹ thuật, 3 sách Tin học, 3 sách Công nghệ, 3 sách Giáo dục thể chất, 3 sách Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Đối với môn Ngữ văn lớp 7, có 2 bộ sách được lựa chọn là Bộ sách Cánh Diều của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP Chí Minh và Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Môn Toán lớp 7 có 3 bộ sách được lựa chọn gồm Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Chân trời sáng tạo.

Môn Tiếng Anh có 9 bộ sách được lựa chọn gồm: Macmillan Motivate!, Global Success, Explorer English, English Discovery, THiNK, Bloggers-Smart, i-Learn Smart World, Friends Plus, Right on!.

Như vậy, với mỗi môn học, hoạt động giáo dục đều có ít nhất từ 2 SGK trở lên.

Với lớp 10, có 55 SGK được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các SGK được lựa chọn của nhiều nhà xuất bản, đó là: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà Xuất bản Đại học Huế, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn SGK cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn SGK cấp THCS và 15 hội đồng lựa chọn SGK cấp THPT trên địa bàn TP.

Các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn SGk lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định; đề xuất danh mục SGk lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP với UBND TP Hà Nội.

Các SGk đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt sẽ được đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Hải Hà