Thực hiện tốt “4 khâu”: Phát hiện - bồi dưỡng - xây dựng - nhân rộng 

Đại diện Bộ Quốc phòng cho rằng, công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải được duy trì thường xuyên, phát triển liên tục, bám sát thực tiễn, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tuyên truyền phổ biến, nhân rộng những nhân tố mới, những tập thể, các nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động.

Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt cả “4 khâu”: Phát hiện - bồi dưỡng - xây dựng - nhân rộng ĐHTT, tổ chức tốt các hoạt động thi đua, đưa phong trào thi đua vào tất cả các hoạt động của bộ đội, đến từng cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân tố mới, ĐHTT xuất hiện.

“Khi xuất hiện nhân tố mới có khả năng phát triển thành điển hình, phải làm tốt việc phát hiện sàng lọc, lựa chọn, bồi dưỡng để phát huy những ưu điểm, loại trừ hạn chế, bồi dưỡng, rèn luyện để tập thể, cá nhân ấy là tấm gương thuyết phục các cá nhân, tập thể khác noi theo”, đại diện Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Tại Tòa án nhân dân Tối cao, phong trào thi đua được phát động trong toàn ngành Tòa án ngay từ đầu năm. Bám sát sự hướng dẫn của các văn bản cấp trên, các tòa án nhân dân xây dựng kế hoạch thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng và ban chấp hành Công đoàn đơn vị, đăng ký thi đua, gương ĐHTT, tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Trong công tác khen thưởng, các tòa án nhân dân chú trọng hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khen thưởng (thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Tòa án nhân dân; bảng chấm điểm thi đua; quy chế khen thưởng đột xuất…).

“Muốn làm tốt công tác TĐKT thì tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác TĐKT phải ổn định, chuyên nghiệp. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác TĐKT đảm bảo bám sát và phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác TĐKT trong mỗi thời kỳ, giai đoạn”, đại diện tòa án nhân dân nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần gắn công tác thi đua với khen thưởng. Thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời chú trọng, đảy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng ĐHTT; đẩy mạnh tuyên truyền các gương ĐHTT, người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua, tạo sức mạnh lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Công tác tuyên truyền có tầm quan trọng trong phong trào thi đua, nhân rộng ĐHTT

Tham luận kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng ĐHTT, đại diện Thanh tra Chính phủ (TTCP) chia sẻ, TTCP rất coi trọng làm làm tốt công tác tuyên truyền, xác định công tác tuyên truyền có tầm quan trọng, ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, nhân rộng ĐHTT.

Do vậy ngay từ đầu năm, TTCP đã làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các hội nghị toàn cơ quan hoặc hội nghị do các đơn vị, cục, vụ tổ chức; thông qua Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trang Thông tin điện tử…

Luôn phát huy thức tổ chức, kỷ luật, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao…

Ngoài ra, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Xác định việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nội dung quan trọng trong việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Đồng quan điểm, đại diện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, luôn gắn phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công tác, viên chức, người lao động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong tổ chức triển khai thực hiện, chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để tôn vinh.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời, chính xác, công khai công bằng, đúng người, đúng việc, đáp ứng đủ hồ sơ, thủ tục, đặc biệt lưu ý các nhân tố mới, khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

“Hằng năm, Ban Quản lý Lăng ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, hướng trọng tâm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch thi đua phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của mình, giao chỉ tiêu thi đua đến từng tập thể, cá nhân; đồng thời, tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký kết giao ước thi đua” đại diện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói.

Thái Hải