Thực hiện xong 20 nội dung kiến nghị

Trước đó, ngày 20/7/2023, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho từng ngành chủ trì và xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đầy đủ tất cả các nội dung kiến nghị của kết luận thanh tra.

Tại Báo cáo số 445/BC-UBND ngày 8/5/2024, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận.

Đến ngày 25/4/2024, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 20 nội dung kiến nghị của kết luận thanh tra. Trong đó, đã ban hành 6 quyết định thu hồi các giấy phép khai thác cát sông; xác định và thu nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước hơn 3,6 tỷ đồng là tiền cấp quyền khai thác cát của 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang, Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn) và thu nợ thuế của Hợp tác xã Khai thác cát Chợ Mới.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản truy thu đối với khối lượng 102.822m3 cát đã khai thác tại khu vực trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn, với tổng số tiền 383.147.000 đồng (công ty đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).

Đối với các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Hải Toàn đã nộp 3.228.610.800 đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện xong 17 nội dung kiến nghị về chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, bao gồm 6 nội dung kiến nghị liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; 3 nội dung kiến nghị về việc cấp phép khai thác cát; 3 nội dung kiến nghị trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và 5 nội dung kiến nghị về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Hiện, UBND tỉnh đang tổ chức thực hiện 15 nội dung kiến nghị, trong đó có 5 nội dung kiến nghị về việc thu hồi, xử lý về kinh tế; 9 nội dung kiến nghị thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót về quản lý, sử dụng đất đai; công tác đầu tư xây dựng cơ bản và cấp phép khai thác cát; 1 nội dung kiến nghị về xử lý hành chính.

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, vi phạm. Qua đó xem xét, quyết định hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế đối với tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời xác định biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành văn bản về việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo kết luận thanh tra. Đồng thời, Sở Nội vụ có công văn hướng dẫn việc tổ chức thực hiện.

Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập và đã họp hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra các hạn chế, vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đến ngày 9/4/2024, UBND tỉnh có báo cáo về tiến độ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan hạn chế vi phạm của Cục Thuế tỉnh, qua xem xét từng nội dung vi phạm; đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác hại của vi phạm, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể Cục, 6 phòng, 5 đội và 28 cá nhân có liên quan, với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tổng cục Thuế đã chủ trì họp kiểm điểm đối với lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Cục Thuế có liên quan đến khuyết điểm vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với 12 đơn vị cấp huyện, gồm 11 phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành thuộc thẩm quyền kiểm điểm của chủ tịch UBND cấp huyện, đã tổ chức kiểm điểm với 30 người.

Ngoài ra, giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện đã tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo cấp phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh thuộc thẩm quyền, quản lý.

UBND tỉnh An Giang cho biết, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP. Trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên báo cáo kết quả, xin ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ đối với những khó khăn, vướng mắc.

Cảnh Nhật