UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 3/6/2019 của Thanh tra TP.

UBND TP phê bình nghiêm khắc đối với ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 2 Phó Giám đốc Sở là ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Lê Hoài Nam.

Ông Lê Hồng Sơn với vai trò là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

UBND TP giao Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan.

Đồng thời, tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra TP; tổ chức quán triệt trong toàn ngành Giáo dục để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Tuấn Nhật