Trọng Hóa là xã biên giới đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện Minh Hoá hơn 50 km, diện tích tự nhiên hơn 19.000 ha. Toàn xã có 17 bản với 1.089 hộ, trong đó số hộ nghèo chiếm 66%, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96%. Tuy vậy, cán bộ, công chức cấp xã luôn chủ động, sâu sát, kịp thời nắm bắt tư tưởng của người dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nên trong 2 năm 2022, 2023 không có các vụ việc KNTC trên địa bàn xã.

Qua thanh tra từng nội dung cụ thể, đã chỉ ra nhiều ưu điểm của UBND và Chủ tịch UBND xã.

Về công tác TCD: Trọng Hoá không thành lập Ban TCD. Việc TCD hằng ngày được giao cho công chức Văn phòng -Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch thực hiện. Chủ tịch xã TCD vào ngày thứ 3 hàng tuần còn bộ phận một cửa thực hiện thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6. Lịch TCD của xã được thông báo công khai vào đầu năm. Đối với lịch TCD của UBND huyện, xã thông báo rộng rãi cho 100% thôn bản qua hệ thống loa phát thanh và niêm yết tại các điểm nhà văn hoá. Trong kỳ thanh tra 2022 - 2023, tại Trọng Hoá không có công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh.

leftcenterrightdel
Người dân Trọng Hoá làm vệ sinh đường vào bản. Ảnh: Lê Hữu Chính

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN: Trên cơ sở kế hoạch hằng năm của huyện, xã Trọng Hoá đã ban hành kế hoạch PCTN hàng năm (Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 7/1/2022; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/12/2022).

Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng đều thực hiện với nhiều hình thức như: Gửi bản sao các văn bản tài liệu liên quan về cơ sở; tổ chức hội nghị tuyên truyền; lồng ghép với các cuộc họp giao ban của UBND xã; truyền thanh qua hệ thống loa đến từng làng bản. Năm 2022, công chức Tư pháp phối hợp các ban, ngành tổ chức tuyên truyền ở thôn bản với 28 lượt, có 1.771 người tham gia. Năm 2023, UBND xã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 10/1/2023 kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, đã tuyên truyền 28 lượt, có 1.660 lượt người tham gia.

Việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước: Dự toán thu, chi ngân sách của xã được công khai rõ ràng, minh bạch (Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định 438/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm; Quyết định 189/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022…).

Việc xây dựng, thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn: Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện theo đúng quy định (Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 3/1/2023 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023).

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp: Nhìn chung, cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, không có tình trạng hách dịch, cửa quyền, không có trường hợp cán bộ, công chức bị người dân phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức: Xã không có trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong kỳ thanh tra.

Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập: Có 6 chức danh kê khai tài sản, thu nhập hằng năm thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, xã thực hiện đúng theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật PCTN năm 2018, UBND xã thực hiện công khai các công việc, nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý thông qua các báo cáo; thông báo kết luận các cuộc họp gửi cho các ban, các thôn bản. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện việc công khai, minh bạch công tác tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. UBND xã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất: UBND xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chế độ thông tin, báo cáo tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

Theo báo cáo của UBND xã và qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy: UBND xã chưa thực hiện việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức TCD, giải quyết KNTC theo quy định tại Luật TCD năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch xã và cán bộ liên quan.

Kết luận thanh tra số 30 kiến nghị UBND huyện Minh Hóa quan tâm, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hằng năm bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách xã để chi trả cho cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ TCD.

Lê Hữu Chính