Phát hiện hàng loạt sai phạm về thuế

Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành Kết luận thanh tra số 1141/KL-TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trong năm 2019, 2020.

Quá trình thanh tra cho thấy, về chấp hành quy định Luật Kế toán, kế toán công ty hạch toán chi phí nâng cấp tài sản, chi phí thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% trong hồ sơ quyết toán của công trình “Hệ thống điều khiển DCS dây chuyền 2” vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là không đúng theo quy định, dẫn tới việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến việc kê khai, nộp thiếu tiền thuế.

Qua kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, phí, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm. Cụ thể, về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kê khai sai dẫn đến làm giảm số thuế TNDN phải nộp là 6.963.414.870 đồng, gồm: Năm 2019 nộp thiếu 8.923.366.861 đồng, năm 2020 nộp thừa 1.959.951.991 đồng.

Về thuế GTGT, công ty phát sinh các hóa đơn mua vào đối với hàng hóa, dịch vụ là phần mềm hệ thống và dịch vụ chuyển giao công nghệ ghi thuế suất thuế GTGT 10% không đúng theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 09/5/2018, số 67/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính. Giá trị 1.152.886.336 đồng, gồm năm 2019 là 918.335.258 đồng, 2020 là 234.551.078 đồng.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo và xuất trình các tài liệu chứng minh các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ đầu vào đã kê khai nộp thuế của hóa đơn đầu ra theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn là 10%. Do đó, Thanh tra tỉnh không xem xét xử lý thuế xuất ghi sai trên hóa đơn theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018, số 67/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, số tiền thuế khấu trừ sai quy định trong kỳ kê khai tháng 01 năm 2020 phải truy thu là 4.500.000 đồng.

Về thuế tài nguyên, công ty kê khai chưa chính xác sản lượng nước khai thác, sử dụng dẫn tới nộp thiếu tiền thuế tài nguyên. Cơ quan thanh tra xác định truy thu số tiền thuế tài nguyên là 32.450.496.703 đồng, gồm: Năm 2019 là 16.201.576.601 đồng; năm 2020 là 16.248.920.102 đồng.

Bên cạnh đó, công ty áp dụng thời giờ làm việc đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Lao động. Công ty chưa thanh toán đủ tiền lương những ngày chưa nghỉ phép hàng năm cho người lao động theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động.

Yêu cầu chấn chỉnh vi phạm

Ngày 1/12/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1079/QĐ-TTr thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra là 39.418.411.573 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Ngày 2/12/2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã nộp về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh với tổng số tiền 39.418.411.573 đồng.

Kiến nghị một số biện pháp xử lý kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện đầy đủ và kịp thời, đúng quy định các văn bản pháp luật quy định về đất đai, lao động; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kế toán, kê khai, nộp thuế TNDN, thuế GTGT và thuế tài nguyên theo đúng quy định. Chủ động điều chỉnh, phân bổ lại chi phí nâng cấp tài sản trong kỳ các kế toán tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế khi có quyết định xử lý vi phạm về thuế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hạch toán tiền truy thu thuế TNDN và thuế GTGT sau thanh tra theo quy định.

Công ty có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hình thức xử lý phù hợp do để xảy ra những thiếu sót, tồn tại như Thanh tra tỉnh đã nêu ở trên; khẩn trương có biện pháp khắc phục kịp thời theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh yêu cầu tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra tại công ty trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục và sau 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Thanh tra tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với hành vi phạm về thuế của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo biên bản vi phạm hành chính và Phiếu chuyển thông tin số 1107/PCTT-TTr ngày 8/12/2021 của Thanh tra tỉnh.

Hoàng Long