Ngày 10/5/2024, Thanh tra Bộ LĐTB&XH ban hành Kết luận thanh tra số 87/KL-TTr việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp tại Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm thanh tra, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định tổ chức thực hiện pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ban hành các văn bản triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương.

Sở cũng đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị, doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh. Đã thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương với UBND tỉnh, giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đã tiếp nhận giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương của người sử dụng lao động và ban hành văn bản về việc chấp thuận, không chấp thuận nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương khi được uỷ quyền và theo thẩm quyền…

Bên cạnh kết quả tích cực, kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng chỉ ra nhiều tồn tại mà Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Tại thời điểm thanh tra, có 4 phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm của 4 người (Nguyễn Thị Thuý, Phan Thị Thuý, Trần Đức Chung, Nguyễn Thị Phương Chi) lưu tại hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa thực hiện đúng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Có 3 phiếu giới thiệu việc làm của 3 người (Phan Thị Thuý, Trần Đức Chung, Nguyễn Thị Phương Chi) lưu tại hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa thực hiện đúng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH.

Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định luỹ kế đến ngày 31/3/2024 còn phải thu hồi là 54 người với số tiền hơn 200 triệu đồng, trong đó 41 người còn phải thu hồi do hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định trước ngày 1/1/2023 với số tiền phải thu hồi hơn 137 triệu đồng.

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ nhưng Sở vẫn tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho bà Amy Ruiz Sales, số hộ chiếu P568330, quốc tịch Philippines (Công văn số 14/CVDN/iSchool ngày 27/12/2022 về việc đề nghị cấp giấy phép lao động, Phiếu lý lịch tư pháp được cấp ngày 17/6/2022) là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 số 152 ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị cấp lại giấy phép lao động đối với 2 người lao động nước ngoài đã được Sở LĐTB&XH Quảng Ngãi cấp mới là không đúng quy định tại điểm b khoản 6 Điều 30 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Đáng lưu ý, tại thời điểm thanh tra, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị không tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với lĩnh vực người lao động ngoài nước làm việc tại Việt Nam theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ.

Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra sai phạm.

Tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu hồi dứt điểm số tiền hơn 200 triệu đồng của 54 người hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định còn phải thu hồi. Đồng thời công khai kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Sở ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Phương Anh