Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 15 công trình trên địa bàn huyện; tại Kết luận thanh tra số 151/KL-TTr ngày 18/9/2020, bên cạnh nhiều mặt huyện Cát Tiên đã làm được, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế và sai phạm về kinh tế với số tiền lớn.

Chưa tích cực đôn đốc xây dựng nông thôn mới

Qua thanh tra 9 chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 4 xã, thị trấn, cho thấy việc sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ mua bò giống năm 2019 tại xã Phước Cát 2 chưa cao, không thực hiện hết vốn theo kế hoạch nên phải chuyển trả về ngân sách 16,5 triệu đồng.

Đến thời điểm thanh tra, còn 3/9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới huyện Cát Tiên chưa thực hiện xong, gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí số 7 về môi trường.

Thanh tra 6 công trình xây dựng thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do Ban Quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của 3 xã làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 7,9 tỷ đồng (NSNN gần 6,4 tỷ đồng, nhân dân đối ứng gần 1,5 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số tồn tại, như: Dự toán áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp; dự toán tính sai khối lượng; nhà thầu thi công thiếu khối lượng; chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng…

Tổng sai phạm phát hiện tại 6 công trình là hơn 236 triệu đồng, trong đó có 2 công trình nhà thầu chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng là hơn 27,9 triệu đồng. Sau khi giảm trừ thuế giá trị gia tăng, các đơn vị phải nộp và xử lý khác, giá trị phải thu hồi về NSNN là hơn 206 triệu đồng.

Buông lỏng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Thanh tra 15 công trình, dự án trên địa bàn huyện Cát Tiên có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 58,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn bị buông lỏng, dẫn đến sai phạm về kinh tế rất lớn. Cụ thể:

Việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư: Chất lượng công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán tại 15 công trình còn có tình trạng dự toán tính sai khối lượng; áp dụng định mức, đơn giá không phù hợp thực tế một số hạng mục công trình với giá trị hơn 1,14 tỷ đồng. Đây là căn cứ để chủ đầu tư đàm phán ký kết hợp đồng và thanh toán với nhà thầu, dẫn đến làm tăng chi phí công trình.

Việc tổ chức thi công xây dựng các công trình: Có 2/15 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng các đơn vị  được giao làm chủ đầu tư chậm thực hiện lập hồ sơ quyết toán vốn dự án hoàn thành, vi phạm quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Có 3/15 công trình các đơn vị thi công không thực hiện đúng tiến độ, thi công còn chậm so với hợp đồng ban đầu được ký kết.

Tổng giá trị sai phạm được phát hiện tại 15 công trình hơn 1,69 tỷ đồng, gồm: Giá trị xây lắp được nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công trình không đúng thực tế thi công, áp dụng đơn giá, định mức chưa phù hợp là hơn 1,5 tỷ đồng; các chi phí tư vấn giảm do giá trị xây lắp giảm gần 152 triệu đồng; chi phí khảo sát địa hình hơn 34 triệu đồng. Lỗi chính do các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Điều 17 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sau khi số thuế giá trị gia tăng đầu ra của các đơn vị đã kê khai nộp NSNN, giá trị còn lại phải thu hồi nộp NSNN là hơn 1,53 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền sai phạm phát hiện qua thanh hơn 1,74 tỷ đồng; tính đến ngày 11/9/2020, các đơn vị đã thực hiện nộp được hơn 1,14 tỷ đồng.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên tổ chức kiểm điểm đối các phó chủ tịch; trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan đến các sai phạm, hạn chế được nêu trong kết luận thanh tra.

Trần Kiên