Kết luận kiểm tra số 428 ngày 7/5/2020 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc mua gạo dự trữ quốc gia 4 tháng đầu năm 2020 tại Tổng cục DTNN và các cục DTNN khu vực, đã chỉ ra nhiều sai phạm, tồn tại. Qua kiểm tra thực tế tại 22 cục DTNN khu vực trên toàn quốc, đã phát hiện 6 cục DTNN khu vực (gồm Hà Bắc, Ðông Bắc, Bắc Thái, Hà Nội, Hà Nam Ninh và Bình Trị Thiên) có số lượng gạo thực tế tại kho lớn hơn số gạo trên sổ sách kế toán và thẻ kho là 11.239 tấn, trong khi mua gạo dự trữ quốc gia 4 tháng đầu năm 2020 của các cục DTNN khu vực mới ký hợp đồng được 7.700 tấn/190.000 tấn.

Trong đó, Cục DTNN khu vực Hà Bắc, số gạo thực tế cao hơn sổ sách kế toán 5.963 tấn; Cục DTNN khu vực Ðông Bắc 1.100 tấn; Cục DTNN khu vực Bắc Thái 588 tấn; Cục DTNN khu vực Hà Nội 1.474 tấn; Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh 1.629 tấn và Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên 485 tấn. Số gạo 11.239 tấn này được các cục DTNN khu vực và chi cục cho doanh nghiệp “gửi nhờ”.

Kết quả, mua gạo dự trữ đến hết ngày 8/4/2020, trong tổng số 190.000 tấn gạo kế hoạch đấu thầu, có 12.000 tấn không có nhà thầu trúng thầu, 178.000 tấn gạo có nhà thầu trúng thầu nhưng mới chỉ ký được hợp đồng 7.700 tấn. Số lượng gạo các nhà thầu từ chối ký hợp đồng là 170.300 tấn.

Với những sai phạm, tồn tại được chỉ ra trong kết quả kiểm tra, Bộ Tài chính đã yêu cầu Thanh tra Bộ chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Điều tra (Bộ Công an) để điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu Tổng cục trưởng DTNN chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm đã nêu. Lãnh đạo Tổng cục DTNN và các vụ chức năng của Tổng cục kiểm điểm trách nhiệm đã thiếu kiểm tra giám sát, để xảy ra các sai phạm được chỉ ra trong kết luận kiểm tra.

Tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ sai phạm đối với các cục trưởng, chi cục trưởng DTNN cho gửi hàng vào kho DTNN trái quy định; kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân của các cục DTNN và chi cục DTNN có liên quan đến các sai phạm.

Rà soát các quy trình, quy chế quản lý kho DTNN để sửa đổi, bổ sung, đảm bảo công tác giám sát, quản lý tập trung, hiện đại hóa. Xây dựng kế hoạch trang bị, lắp đặt hệ thống camera tại tất cả các điểm kho DTNN để phục vụ công tác giám sát, quản lý đảm bảo an toàn kho DTNN.

Tuy nhiên, đến nay, tập thể lãnh đạo Tổng cục DTNN vẫn chưa kiểm điểm trách nhiệm. Văn bản số 1485 ngày 14/10/2020 của Tổng cục DTNN về kết quả thực hiện kết luận kiểm tra gửi Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, Tổng cục DTNN mới tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 6/7 cán bộ ở cục DTNN khu vực và 15 chi cục trưởng chi cục DTNN (hoặc chi cục phó phụ trách) và 73 công chức có liên quan đến sai phạm.

Cụ thể: Có 5 Cục trưởng Cục DTNN khu vực (Hà Nội, Hà Bắc, Đông Bắc, Thanh Hóa và Bình Trị Thiên) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Đối với Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái, do đang trong thời gian chữa bệnh, nên chưa xem xét kỷ luật.

Đối với 15 chi cục trưởng chi cục DTNN (hoặc chi cục phó phụ trách) và 73 công chức có liên quan đến sai phạm, có 16 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó, 3 trường hợp (1 trưởng phòng và 2 chi cục trưởng) bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; 13 trường hợp (12 chi cục trưởng hoặc chi cục phó phụ trách và 1 phó trưởng kho) bị xử lý kỷ luật với mức khiển trách; 57 trường hợp thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đối với các vụ chức năng, Tổng cục DTNN đã trình Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm liên quan đến các sai phạm tại 7 cục DTNN khu vực.

Đối với lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính đã có kế hoạch tổ chức hội nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vào ngày 15/10/2020. Tuy nhiên, theo Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Ðặng Ngọc Tuyến, hội nghị này vẫn chưa thể triển khai theo kế hoạch do lãnh đạo bận.

Đối với các kiến nghị khác đã và đang được Tổng cục DTNN và các Cục DTNN khu vực thực hiện.

Trần Quý