Thanh tra 216 gói thầu về y tế

Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021), Sở Y tế và 16 đơn vị y tế công lập, gồm 11 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Bệnh viện Đa khoa; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã thực hiện 336 gói thầu mua sắm vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, các loại hóa chất, test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19.

Tổng giá trị trúng thầu 118.149 triệu đồng. Tổng giá trị đã thanh toán 96.391 triệu đồng.

Đoàn thanh tra đã thanh tra 29/29 đơn vị thực hiện nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm trang thiết bị vật tư, phương tiện phòng chống dịch, các loại thuốc, hóa chất, test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân từ RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện thanh tra đối với 216/336 gói thầu, với tổng giá trị mua sắm 85.331 triệu đồng, gồm 12/12 gói thầu do Sở Y tế mua sắm, với tổng giá trị trúng thầu 37.315 triệu đồng và 204/324 gói thầu do 16 đơn vị y tế công lập mua sắm, với tổng giá trị mua sắm 48.015 triệu đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục mua sắm cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng, mua sắm trang thiết bị vật tư, phương tiện phòng chống dịch, các loại thuốc, hóa chất, test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn còn có hạn chế, thiếu sót.

“Vay” hàng hoá xong, mới mua sắm

Một số vi phạm bị phát hiện trong việc thực hiện mua sắm test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh tại các đơn vị y tế công lập.

Qua thanh tra cho thấy, 7 đơn vị y tế đã “vay” test để sử dụng trước sau đó mới thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm tại 10 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu 7.029.250.000 đồng, cụ thể: Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 1 gói thầu, giá trị trúng thầu 1.200.000.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu 498.750.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc thực hiện 04 gói thầu, giá trị trúng thầu 3.024.000.000 đồng; Trung tâm Y tế thành phố thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu 99.750.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu 1.750.000.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Văn Quan thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu 99.750.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu 357.000.000 đồng.

Các đơn vị đã “vay” hàng hóa để sử dụng trước, sau đó mới thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu để mua sắm. Khi có nhu cầu cung cấp hàng hóa, các đơn vị không đề xuất nhu cầu mua sắm để Sở Y tế để tổng hợp nhu cầu mua sắm và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ theo quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; theo thẩm quyền, không tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa theo quy định tại điểm d Khoản 1 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 40/2019/QH14) Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

Thanh tra tỉnh xác định, do thực hiện “vay” hàng hóa trong tình hình cấp bách để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, không có dấu hiệu vụ lợi nên Chánh Thanh tra tỉnh không xử lý về kinh tế nhưng cần được nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long