Giai đoạn 2019 - 2022, tổng số vốn đầu tư tại huyện Quảng Hòa là hơn 712 tỷ đồng, đến hết ngày 31/12/2022, đã giải ngân được hơn 600 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 42 công trình do UBND huyện thực hiện, gồm: 21 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện thực hiện, 20 công trình do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện, 1 công trình do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện. Qua thanh tra, phát hiện những tồn tại, sai phạm.

Trong việc khảo sát xây dựng, hầu hết hồ sơ khảo sát xây dựng còn thiếu một số tài liệu như: Biên bản giao tuyến khảo sát; nhật ký khảo sát; tài liệu thể hiện việc thực hiện giám sát khảo sát xây dựng; thiếu tài liệu phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; thiếu thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát; chưa thực hiện phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng…

Ở khâu thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: Chưa thực hiện thẩm tra, thẩm định sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; một số công trình cung cấp thiếu thông báo kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình; nội dung phê duyệt thiết kế thiếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng cho công trình.

Trong lĩnh vực quản lý chất lượng thi công xây dựng, đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình: Thiếu thiết kế thành phần cấp phối bê tông theo loại cốt liệu và cấp độ bền được quy định trong hồ sơ thiết kế; chưa lập hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình; thiếu hồ sơ nghiệm thu vật tư, vật liệu, thiếu một số tài liệu chứng minh chất lượng như nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ, thông tin…

Chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng công trình thiếu các văn bản thể hiện các nội dung như: Thiếu văn bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng; văn bản kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu thi công so với biện pháp thi công đã được duyệt; tư vấn giám sát chưa lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư…

Một số dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thi công có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt ban đầu dẫn đến điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh, điều chỉnh dự toán, điều chỉnh giá gói thầu, nhưng hồ sơ các dự án, công trình trên thiếu tài liệu, căn cứ chứng minh việc thay đổi đó trên cơ sở trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Trong quản lý hợp đồng: Vẫn còn có công việc xây dựng áp dụng chưa đúng định mức, đơn giá; tính thừa công tác dẫn đến thừa khối lượng, do vậy khi hợp đồng, thanh toán với nhà thầu thi công còn có sai sót; vẫn còn có thiếu sót trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số công việc xây dựng dẫn đến việc thanh toán khối lượng cao hơn so với thực tế thi công; thiếu một số biên bản thanh lý hợp đồng của nhà thầu tư vấn…

Đối với việc quản lý chi phí xây dựng: Còn thiếu sót trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số công việc xây dựng dẫn đến việc thanh toán khối lượng cao hơn so với thực tế thi công với tổng giá trị là 302.856.000 đồng; việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn chậm, chưa đúng quy định.

Để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành và người đứng đầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện qua các thời kỳ, các công chức, viên chức trong công tác tham mưu thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các đơn vị khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công công trình, tư vấn giám sát thi công, quản lý dự án công trình.

Từ những tồn tại, sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Tiến hành kiểm điểm người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn của huyện giai đoạn 2019-2022 để xảy ra vi phạm, thiếu sót. Căn cứ mức độ vi phạm xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Đồng thời, kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị, cá nhân chấp hành không nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Trung Hà