Theo kế hoạch, trong quý I/2023, UBND thị xã Tân Châu sẽ tiến hành 2 cuộc thanh tra, gồm thanh tra về quản lý đất đai đối với UBND xã Phú Vĩnh; thanh tra việc chấp hành thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP đối với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường có liên quan.

Quý II/2023, sẽ tiến hành 5 cuộc thanh tra, gồm cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự xây dựng tại Đội Trật tự đô thị và UBND các xã, phường có liên quan; 2 cuộc thanh tra quản lý thu, chi ngân sách xã đối với UBND xã Vĩnh Hòa và UBND xã Vĩnh Xương; 2 cuộc thanh tra quản lý thu, chi ngân sách và mua sắm tài sản tại Trường THCS Châu Phong và Trường Mầm non Sao Mai.

Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu giao Chánh Thanh tra thị xã chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Nhật Minh