Theo Quyết định số 46/QĐ-TTTP của Chánh Thanh tra TP, đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng; thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn gồm 6 thanh tra viên do ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Thanh tra 2, Thanh tra TP làm Trưởng đoàn.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra TP đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

 

N.P