Thời kỳ thanh tra 2012-2018; khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra 70 ngày làm việc thực tế, kế từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Quyết định cũng nêu rõ, đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định tại quyết định và kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra theo quy định.

Thái Hải