Hoàn thành 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch

Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian qua, Thanh tra Bộ Y tế luôn chủ động, tích cực bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ Y tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo bộ trong công tác quản lý Nhà nước về thanh tra y tế.

Công tác thanh tra y tế từ chỗ thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách và xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo là chủ yếu, đến nay đã thực hiện một cách có kế hoạch, mang tính chủ động, dự phòng. Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, hiệu lực và hiệu quả thanh tra được tăng cường, góp phần đáng kể vào việc làm tốt công tác quản lý Nhà nước về y tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Tổ chức thanh tra y tế từng bước được kiện toàn, củng cố và phát triển từ Trung ương đến địa phương, ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Y tế tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm trong thanh tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế. Các cuộc thanh tra được thực hiện tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về thanh tra, bám sát những vấn đề nổi cộm của ngành Y tế được quan tâm.

Ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ Y tế đã chủ động triển khai xây dựng chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở kế hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng phê duyệt. Đến nay, tỷ lệ các cuộc thanh tra đạt 100% theo kế hoạch. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung về công tác phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư; công tác tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin COVID-19, và an toàn sinh học phòng xét nghiệm; việc chấp hành một số quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; thực hiện quy định của pháp luật về việc quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, đấu thầu và mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...

Song song với các hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân được Bộ Y tế thực hiện đầy đủ, đảm bảo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại nơi tiếp công dân của Bộ Y tế. Lãnh đạo bộ tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp).

Công tác chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ luôn kịp thời, vì vậy, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc bộ, trực thuộc bộ làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tồn đọng, kéo dài.

Theo dự báo, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo sẽ giảm trong thời gian tới. Thanh tra Bộ Y tế tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định pháp luật (nếu có). Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc tiếp công dân tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Y tế luôn chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn cơ quan, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng ngành Y tế trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và phát huy tinh thần phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của các tổ chức Đảng và từng đảng viên.

Bộ Y tế tổ chức hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng như: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, định kỳ chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức, viên chức...

Báo cáo của Bộ Y tế về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, Bộ Y tế đã thực hiện việc công khai dự toán và quyết toán về tài chính và xây dựng cơ bản, các dự án hỗ trợ, viện trợ, mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc...

Kết quả công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra, trong thời kỳ báo cáo chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng. Tuy nhiên, bằng các giải pháp phòng ngừa và thanh tra, kiểm tra thường xuyên đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại của công tác quản lý; giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị trong ngành.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đã chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại, các đơn vị đã sửa đổi, rút kinh nghiệm tại thời điểm thanh tra, kiểm tra và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hiện nay, nhân lực thanh tra trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trang thiết bị còn thiếu so với nhu cầu. Bên cạnh đó, hệ thống thanh tra y tế tại sở y tế các tỉnh, thành phố số lượng cán bộ chưa đủ để đáp ứng so với yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Số cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, dẫn đến chưa phản ánh đầy đủ tình trạng vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, từ đó chưa kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật của các đối tượng thanh tra, trong khi việc nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật của một số tổ chức, cá nhân còn chưa thường xuyên; đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều, còn tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người…

Thời gian tới, Thanh tra Bộ Y tế sẽ thường xuyên đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ triển khai các hoạt động có liên quan. Tiếp tục nâng cao năng lực và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác y tế, năm 2023, ngành Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng công tác hệ thống thanh tra y tế, cộng tác viên thanh tra y tế và mạng lưới cán bộ làm công tác thanh tra của thủ trưởng, thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực: Khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, thanh tra của thủ trưởng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Y tế.

Phương Anh