Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành Kết luận thanh tra số 93/KL-TTr về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Chi nhánh Long An (ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Trước đó, ngày 28/6/2023, UBND xã Nhựt Chánh đã có văn bản đề nghị gửi Sở TN&MT về việc kiểm tra xử lý đơn vị này hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Long An hoạt động từ đầu năm 2006 trên diện tích khoảng 7,6ha, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản. Qua kiểm tra, kết quả phân tích tại phiếu kết quả thử nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ TN&MT đối với 1 mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Long An trước khi xả vào kênh nội động là rạch Ông Hưu có 2 thông số: Tổng nitơ vượt 1,53 lần, tổng phốt pho vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Trước kết quả này, Thanh tra Sở NT&MT khẳng định, đơn vị này đã thực hiện không đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 72 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 18 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chánh Thanh tra Sở TN&MT Võ Văn Cẩm yêu cầu Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam phải thực hiệm nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Chi nhánh Long An như: Ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn quy định ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu. Tiến hành rà soát, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh, xử lý đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT… Tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào…

Đồng thời, Thanh tra Sở TN&MT lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam với hành vi vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường nước vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10m3/ngày (24 giờ)…

Chu Tuấn