Trình tự, thủ tục khen thưởng chưa bảo đảm

Ngày 14/11/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã có Văn bản số 220/TB-TTr thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại UBND huyện Châu Thành, giai đoạn 2021 - 2022.

Qua thanh tra cho thấy, việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về thi đua, khen thưởng của UBND huyện Châu Thành bảo đảm quy định. UBND huyện và các xã quan tâm thực hiện, có ban hành các kế hoạch phát động phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và các xã trên địa bàn được thực hiện cơ bản bảo đảm theo quy định. Việc thẩm định và đề nghị cấp trên khen thưởng bảo đảm kịp thời…

Bên cạnh những mặt tích cực, Thanh tra Sở Nội vụ đã chỉ ra các hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

UBND huyện Châu Thành chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Một số kế hoạch phong trào thi đua do UBND huyện phát động chưa được UBND xã triển khai thực hiện.

UBND huyện ban hành 2 quyết định tặng giấy khen không đúng quy định theo điểm b khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Đối với UBND xã, một số quyết định khen thưởng không quy định cụ thể tiền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; trích dẫn tiền thưởng không chính xác theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; trình tự, thủ tục khen thưởng chưa bảo đảm; hồ sơ khen chưa được quản lý, cập nhật và lưu trữ đầy đủ thành phần theo quy định…

Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành và các xã không thực hiện trích lập, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định tại Điều 64, 65, 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Theo Thanh tra Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; nhất là Phòng Tài chính - Kế hoạch trong việc tham mưu, hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng tại UBND huyện, xã.

Kiến nghị thu hồi hàng loạt quyết định khen thưởng

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại địa phương, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thiếu cập nhật văn bản pháp luật có liên quan, dẫn đến việc chưa đề xuất những giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế, thiếu sót.

leftcenterrightdel

Thông báo số 220/TB-TTr của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CN 

Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về thi đua, khen thưởng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND xã An Khánh thu hồi quyết định về việc khen thưởng gia đình Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (14 cá nhân); quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong tháng khuyến học năm 2022 của xã An Khánh (6 tập thể, 6 cá nhân).

Chủ tịch UBND xã Phú Long thực hiện rà soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền khen thưởng đối với 19 quyết định. Đánh giá và làm rõ nguyên nhân, nếu có vi phạm pháp luật về thi đua khen, khen thưởng thì xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Tân Bình thu hồi khen thưởng không đúng thẩm quyền đối với hiệu trưởng và tập thể Trường Mẫu giáo Tân Bình tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/11/2022.

Chủ tịch UBND xã An Nhơn thu hồi quyết định khen thưởng, biểu dương 14 hộ gia đình tiêu biểu đạt chuẩn văn hóa nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; quyết định về tặng giấy khen cho 1 tập thể và 7 hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2022…

Chánh Thanh tra Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế.

Ngày 13/11/2023, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành. Tại đây, bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Châu Thành thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.


Cảnh Nhật