Điều kiện bổ nhiệm

Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thuộc đối tượng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

Có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, có bản kê khai tài sản theo quy định.

Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 03 năm liền kề gần nhất.

Tiêu chuẩn chung

Về chính trị, tư tưởng

Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có ý thức học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. Tự chịu trách nhiệm đối với những tiêu cực trong phạm vi phụ trách.

Công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không định kiến, hẹp hòi, trù dập người dám nói thẳng, nói thật, hoặc có ý kiến khác với mình; không bè phái, cục bộ địa phương; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn

của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Về năng lực, hiểu biết và uy tín

Nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo.

Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì Nhân dân phục vụ, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân.

Về trình độ

Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý.

Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trở lên của cơ quan có thẩm quyền.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; chánh thanh tra sở, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc, chánh thanh tra cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy định ở trên.

Đối với công chức đang công tác trong ngành thanh tra, giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên và đã qua công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Trường hợp công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra Nhà nước theo yêu cầu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và đã qua công tác vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Có năng lực quản lý, điều hành, tổng hợp, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham mưu trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề xuất các giải pháp về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, PCTN và các nhiệm vụ khác được giao theo quy định.

Công chức được xem xét bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; phó chánh thanh tra sở; Phó Chánh Thanh tra Ban Dân tộc; phó chánh thanh tra cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy định ở trên.

Đối với công chức đang công tác trong ngành thanh tra, giữ ngạch thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên.

Trường hợp công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra Nhà nước theo yêu cầu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Có năng lực quản lý, điều hành, tổng hợp, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN, có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tham mưu trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề xuất các giải pháp về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, PCTN và các nhiệm vụ khác được giao theo quy định.

Trước khi xem xét, quyết định bổ nhiệm chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra cấp huyện; giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề nghị thống nhất bổ nhiệm gửi Chánh Thanh tra tỉnh.

Trường hợp miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức chánh thanh tra, phó chánh thanh tra sở; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra cấp huyện, giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề nghị thống nhất miễn nhiệm, cách chức gửi Chánh Thanh tra tỉnh, văn bản phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, cách chức và gửi kèm các tài liệu có liên quan.

Trường hợp điều động, luân chuyển thanh tra viên thuộc thanh tra sở, Ban Dân tộc, thanh tra huyện, thị xã, thành phố: Giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản đề nghị thống nhất điều động, luân chuyển thanh tra viên gửi Chánh Thanh tra tỉnh, văn bản phải nêu rõ lý do điều động, luân chuyển và gửi kèm các tài liệu có liên quan.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, có văn bản thống nhất (hoặc không thống nhất) gửi giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp cần thiết Chánh Thanh tra tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với giám đốc sở, Trưởng Ban Dân tộc, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Trường hợp người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi quy định này có hiệu lực thi hành, nếu còn thiếu tiêu chuẩn thì cơ quan có thẩm quyền quản lý trong công tác cán bộ có trách nhiệm cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung đủ. Thời hạn để bổ sung đủ những tiêu chuẩn còn thiếu là 02 năm kể từ ngày quy định này có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn 02 năm này, nếu đến thời hạn bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đang giữ mà chưa bổ sung đủ tiêu chuẩn thì vẫn được xem xét bổ nhiệm lại, trường hợp đã quá thời hạn 02 năm mà vẫn còn thiếu tiêu chuẩn thì không được bổ nhiệm lại.

Anh Vy