Ngoài ra, còn có các đơn vị Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Hội nghị đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chủ động xây dựng kế hoạch hành động, ký kết giao ước thi đua.

Đề ra mục tiêu, nội dung trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đồng thời, các đơn vị cũng đã đề ra những khẩu hiệu hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc có chiều sâu, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, đề ra chương trình hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019.

Lan Hương