Tại khoản 1,  Điều 16, Nghị định 97 quy định về trang phục thanh tra: Thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước được cấp trang phục thanh tra bao gồm: Quần áo Thu Đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, quần áo Xuân Hè, mũ, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt, áo mưa, cặp tài liệu. Đối với ngành, lĩnh vực cần có trang phục thanh tra riêng hoặc cần bổ sung thêm mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ quy định trang phục thanh tra cho thanh tra viên của cơ quan thanh tra thuộc ngành, lĩnh vực đó.

Sau 2 năm thực hiện Nghị định 97, Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về trang phục đối với thanh tra viên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc. 

Hiện nay, thanh tra viên thuộc các ngành, lĩnh vực thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra quy định trang phục mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm. Còn thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước như: Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, huyện… chưa có quy định được trang bị mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm. 

Nhằm bảo đảm sự thống nhất về trang phục trong toàn hệ thống ngành Thanh tra từ Trung ương tới địa phương, cần trang bị cho thanh tra viên có mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm, góp phần quản lý công chức thanh tra trong thực thi nhiệm vụ. Việc quy định cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm để phân biệt và xác định rõ công chức thanh tra ở cấp nào, lãnh đạo hay chuyên viên, ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính hay cao cấp…

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ xem xét, cho phép trang phục thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra Nhà nước có mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm là cần thiết.

Tại buổi họp, các đại biểu tâp trung cho ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 97. Theo đó, sửa đổi, bổ sung như sau: Thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra Nhà nước được cấp trang phục thanh tra bao gồm: Quần áo Thu Đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, quần áo Xuân Hè, mũ, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cá vạt, áo mưa, cặp tài liệu; mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm. Đối với ngành, lĩnh vực cần có trang phục thanh tra riêng thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra quy định trang phục cho thanh tra viên thuộc ngành, lĩnh vực đó…”. 

Các nội dung khác của Điều 16, Nghị định 97 không thay đổi.

Các ý kiến cơ bản nhất trí để trang phục toàn ngành Thanh tra bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, là cơ sở giám sát, củng cố ngành.

Bảo Anh