Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo kết quả xử lý trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 gửi Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế trực thuộc; Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đội quản lý thị trường trực thuộc; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thông báo cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh), Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đề xuất tại cuộc họp và kết quả thảo luận thống nhất trong việc phối hợp, xử lý trùng lắp, chồng chéo của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thanh tra tỉnh thông báo kết quả xử trùng lắp đến các cơ quan, đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra bị chồng chéo, trùng lắp để tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Kế hoạch số 4074/KH-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh, Điểm 3 Phần III Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi), Thanh tra tỉnh đề nghị:

Thủ trưởng các cơ quan có kế hoạch thanh tra, kiểm tra bị chồng chéo đã được xử lý theo kết quả cuộc họp ngày 20/01/2020 khẩn trương chỉ đạo: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra của mình theo quy định, thông tin công khai cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra biết. Cập nhật lại dữ liệu kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã điều chỉnh của cơ quan, đơn vị mình vào phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo để theo dõi, phối hợp xử lý. Tổ chức thực hiện nghiêm kết quả xử lý trùng lắp, chồng chéo theo thông báo của Thanh tra tỉnh. Quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, nếu phát hiện trùng lắp, chồng chéo thì chủ động xử lý theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Quy chế Phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh. Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đã thảo luận thống nhất được cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: Đề nghị cơ quan chủ trì trước khi triển khai thanh tra, kiểm tra phải thông tin đầy đủ và mời cơ quan phối hợp cùng thực hiện; phải triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt, tránh bỏ sót, gây ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị liên quan.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố giao cơ quan thanh tra làm đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra lên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để nhân dân biết và thực hiện quyền giám sát; gửi quyết định thanh tra, kiểm tra và kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra cho Thanh tra tỉnh để theo dõi; nhập kết quả thanh tra, kiểm tra vào phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp chung trong báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông báo cho Thanh tra tỉnh nếu phát hiện chồng chéo, trùng lắp trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; đề nghị công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra lên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để nhân dân biết và thực hiện quyền giám sát; gửi quyết định thanh tra, kiểm tra và kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra cho Thanh tra tỉnh và nhập kết quả thanh tra, kiểm tra vào phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo để Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.