Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiến nghị xử lý tài chính gần 10.807 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp khoảng 10.213 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác khoảng 35.304 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính khoảng 3.034 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 7.756,5 tỷ đồng.

TQ