Bổ nhiệm lại xuất phát từ yêu cầu công việc

Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, CCVC của TTCP được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ CCVC, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng chức danh bổ nhiệm; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và các trường hợp đặc thù khác, Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu, báo cáo Tổng TTCP, trìnhBan Cán sự Đảng thảo luận, quyết định.

Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 5 năm. CCVC lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 5 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp CCVC lãnh đạo, quản lý được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương chức vụ cũ thì thời hạn bổ nhiệm chức vụ được tính từ ngày QĐ điều động, bổ  nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực thi hành. Thời gian CCVC được giao nhiệm vụ quyền hoặc phụ trách không tính vào thời hạn bổ nhiệm khi được bổ nhiệm vào chức vụ đó.

CCVC được bố trí công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm nếu không có quy định kiêm nhiệm.

Cấp có thẩm quyền QĐ bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền QĐ bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận đơn từ chức của CCVC lãnh đạo. CCVC chưa được cấp có thẩm quyền QĐ cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. CCVC sau khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do từ chức hoặc miễn nhiệm được người đứng đầu cơ quan sử dụng CCVC bố trí, phân công công tác khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trình độ, năng lực của CCVC.

CCVC được bổ nhiệm phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, không vi phạm quy định của Đảng về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật. CCVC bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có QĐ kỷ luật.

CCVC được bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Trường hợp CCVC đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

CCVC nếu được xem xét bổ nhiệm thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Đối với nhân sự từ nơi khác thì phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định.

Để được bổ nhiệm, công chức phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có trình độ lý luận chính trị và có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và một số lĩnh vực khác để đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý; chủ trì hoặc trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật, đề án, chương trình, đề tài khoa học cấp bộ, cấp Nhà nước (đối với lãnh đạo cấp vụ), cấp cơ sở (đối với lãnh đạo cấp phòng) và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng quản lý Nhà nước của vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP.

Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; có khả năng đoàn kết, quy tụ CCVC; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể; có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, năng động; có khả năng chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ; quyết đoán, chịu trách nhiệm đối với công việc được giao.

Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ và Quy tắc Ứng xử, Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp.

Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với công tác chuyên môn đảm nhận; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng.

Tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm đối với các chức danh (Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng) phải được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của QĐ.

Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác, căn cứ nhu cầu vị trí chức danh bổ nhiệm, đề nghị, giới thiệu bằng văn bản của ủy viên Ban Cán sự Đảng hoặc tập thể lãnh đạo, cấp ủy vụ, cục, đơn vị; Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu, báo cáo Tổng TTCP đồng ý trước khi trình Ban Cán sự Đảng thảo luận, thống nhất về chủ trương.

Thôi chức vụ nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm lại

Đối với việc bổ nhiệm lại, thời điểm, điều kiện bổ nhiệm lại được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 27 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trình tự bổ nhiệm lại đối với chức danh lãnh đạo cấp vụ; chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các vụ, cục, đơn vị khối hành chính được thực hiện 4 bước theo quy định.

Trường hợp nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì Ban Cán sự Đảng QĐ cho thôi giữ chức vụ và bố trí, phân công công tác khác.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 2 năm công tác, Ban Cán sự Đảng xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Đối với chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp, thủ trưởng đơn vị tiến hành quy trình nhân sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của QĐ. Bộ phận được giao làm công tác tổ chức - cán bộ thuộc đơn vị sự nghiệp trình thủ trưởng đơn vị QĐ bổ nhiệm lại sau khi có văn bản đồng ý của Tổng TTCP.

Từ chức khi không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín

QĐ cũng quy định đối với việc từ chức. Theo đó, từ chức được thực hiện khi CCVC tự nguyện, chủ động xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; CCVC nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; CCVC nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình; CCVC có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác.

CCVC lãnh đạo, quản lý có đơn xin từ chức gửi Tổng TTCP (hoặc thủ trưởng đơn vị đối với viên chức lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp).

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận được đơn từ chức, Vụ Tổ chức Cán bộ (hoặc bộ phận được giao làm công tác tổ chức - cán bộ thuộc đơn vị sự nghiệp) có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ xin từ chức trình Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP (hoặc thủ trưởng đơn vị sự nghiệp) xem xét, QĐ.

Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP xem xét, QĐ chấp thuận đơn xin từ chức của CCVC lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị khối hành chính.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp xem xét, QĐ chấp thuận đơn xin từ chức của viên chức lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sau khi có văn bản đồng ý của Tổng TTCP.

Còn việc miễn nhiệm được thực hiện khi công chức được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác khác mà không được kiêm nhiệm chức vụ cũ; không đủ sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo, quản lý; không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức; không đủ năng lực, uy tín để làm việc; vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ chính trị nội bộ.

Trình tự, thủ tục miễn nhiệm được thực hiện theo đúng quy định của QĐ.

Thân Giang