Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa nghe báo cáo việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sau khi nghe báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất cho rằng: Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một trong những giải pháp quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về nội dung này. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được nâng lên rõ rệt.

Từ đó, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước cũng luôn được các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ rõ, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là ở cấp huyện, sở, ngành chưa thực sự quan tâm, nhận thức sâu sắc, đầy đủ và có trách nhiệm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật Nhà nước liên quan tới kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Qua rà soát, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng chưa nghiêm túc thực hiện. Ủy ban kiểm tra một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong tiếp nhận, tổng hợp, xử lý thông tin, nộp bản kê khai tài sản thu nhập.

Để tiếp tục tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các cơ quan hữu quan và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngoài ra, cần tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan; các tổ chức, cơ sở đảng tiếp tục tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập. Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trọng Tài