Ngày 14/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung đã ký Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Theo đó, quy định này đảm bảo nguyên tắc phân công, phân cấp phải tuân thủ các quy định của pháp luật đúng thẩm quyền và các quy định về công tác CB,CC,VC,NLĐ trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và sự thống nhất, thông suốt quản lý ngành, lĩnh vực và yêu cầu của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo việc kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ.

Cùng với đó, đảm bảo sự lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa các khâu của công tác cán bộ: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện tổ chức bộ máy. Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức gắn với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác tổ chức và cán bộ.

Phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định 13/2024/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, giám đốc sở nội vụ, UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan hành chính, chủ tịch các hội được Nhà nước giao biên chế; nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý CB,CC,VC,NLĐ.

Tại quyết định này, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có quy định về quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật các chức danh (giám đốc, phó giám đốc sở; viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp 1 thuộc địa phương quản lý; chủ tịch, phó chủ tịch Liên minh các hợp tác xã tỉnh; các chức danh người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, gồm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên và kiểm soát viên), thì xem xét, có ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận khi cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đối với giám đốc Khu Di tích Kim Liên thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; các chức danh người quản lý doanh nghiệp Nhà nước (tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của UBND tỉnh.

Trong đó, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính; quyết định nâng ngạch, bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng I (trừ viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập nhóm I, nhóm II)...

Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND được ban hành có hiệu lực thi hành từ 25/6/2024, thay thế Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và CB,CC,VC,NLĐ trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An.

Xuân Thống