4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

4.1. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4.2. Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các sở, ban, ngành tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); qua thanh tra chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về PCTN gắn với thanh tra việc thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

4.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 08/11/2014 của UBND tỉnh quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương chú trọng việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và của các cơ quan ngôn luận.

4.4. Công tác điều tra, truy tố, xét xử

Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng; đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng không để kéo dài; định kỳ báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCPHLN ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Bộ đội biên phòng, Cục hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Thanh tra, Cục thuế, Chi cục Quản lý thị trường trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCPHLN ngày 23/4/2018 của Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong giải quyết án hình sự.

Thanh tra tỉnh phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này, các địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2023 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; đồng thời gửi kế hoạch về Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2023.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của đơn vị. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại địa phương, đơn vị.

Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và có kiến nghị xử lý đối với đơn vị thực hiện không nghiêm; tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả công tác PCTN định kỳ của UBND tỉnh theo quy định.

5. Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

Thực hiện các quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định của Luật PCTN xây dựng và thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thực hiện tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; có trách nhiệm phản ánh, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả công tác PCTN của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo niên độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

7. Phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN

Lãnh đạo địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; xem xét kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát hiện và PCTN.

Kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Văn phòng Đại biểu Quốc hội. Hội đồng nhân dân các cấp yêu cầu; cung cấp thông tin và trả lời cơ quan báo chí theo quy định pháp luật.