Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị để ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mục tiêu

Tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của các lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xác định biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra.

Xây dựng bộ máy tài chính hiệu quả từ cơ sở, lấy cơ sở làm gốc để hoàn thành nhiệm vụ được giao của cả hệ thống. Công tác quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư của Bộ sẽ được thực hiện trên các nền tảng: Minh bạch; Tuân thủ; Hiệu quả; Tiết kiệm; An toàn.

Chuyển đổi số, đưa công tác quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư của Bộ và của Ngành Thông tin và Truyền thông lên một tầm cao mới dựa trên các nền tảng minh bạch, tuân thủ, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Hoàng Yến (còn nữa)