Xác định CCHC là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Thanh tra Chính phủ giao, ngay từ cuối năm 2021, Trường Cán bộ Thanh tra đã ban hành Kế hoạch số 638/KH-TCBTT ngày 30/12/2021 về CCHC năm 2022, trong đó đề ra các nhiệm vụ theo nội dung trọng tâm trong công tác CCHC cần thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, nhà trường đã ban hành nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế như: Quy chế Làm việc, Quy chế Chi tiêu nội bộ... Ban hành, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định tổ chức và quản lý lớp học; công khai tài chính hàng quý và 6 tháng, công khai kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Nhiều quy định đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đơn vị. Cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của học viên, các đơn vị liên quan với nhà trường. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước được nâng lên rõ rệt.

Chất lượng đội ngũ viên chức ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, nhà trường đã đề xuất/cử 22 viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo được 42 khóa cho 4.840 học viên. So với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, Trường Cán bộ Thanh tra đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra trong 9 tháng đầu năm.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, bên cạnh việc kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, số lượng lao động hợp đồng, đẩy mạnh việc xây dựng ý thức, thói quen ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cho viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tối đa hiệu quả, nhà trường xác định công tác CCHC phải bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Thanh tra Chính phủ và điều kiện nhà trường.

Gắn CCHC với tổ chức sắp xếp vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ bộ máy, cán bộ và chế độ quản lý tài sản, tài chính; bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hiện có để thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó chú ý đến hiện đại hóa điều kiện, phương tiện làm việc và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, trong cả năm.

Cùng với đó, Trường Cán bộ Thanh tra chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí trong việc thực hiện nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ giao. Hoạt động của các bộ phận của nhà trường theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn; môi trường, chất lượng dịch vụ đào tạo ngày càng được cải thiện.

Tại buổi làm việc mới đây của tổ kiểm tra CCHC của Thanh tra Chính phủ, ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của Trường Cán bộ Thanh tra, trong đó, công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính và các nhiệm vụ đặc thù có nhiều kết quả nổi bật.

Tổ Kiểm tra CCHC của Thanh tra Chính phủ đề nghị thời gian tới, Trường Cán bộ Thanh tra tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, bổ sung thêm các sáng kiến...

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm hơn tới công tác CCHC, góp phần cùng Thanh tra Chính phủ đạt được mục tiêu của công tác CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phương Anh