Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.


 Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra. Ảnh: Baolangson.vn

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thời gian qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Qua rà soát, hệ thống hóa đã phát hiện nhiều văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản, các sở, ban, ngành đã chủ động tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh xử lý dưới hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2023, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 89/89 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Kết quả, các VBQPPL do UBND tỉnh ban hành bảo đảm đúng thẩm quyền, nội dung, tuy nhiên còn một số văn bản có khiếm khuyết về thể thức, kỹ thuật trình bày. Tổng số văn bản phải rà soát và đã thực hiện rà soát là 431 văn bản, qua rà soát có 206 văn bản không còn phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và tình hình kinh tế – xã hội của địa phương. Trong đó, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý 193 văn bản, đang xử lý 13 văn bản.

Trong chương trình, thành viên đoàn kiểm tra đã đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan làm rõ thêm một số vấn đề như: Số lượng, chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lý; đánh giá việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cấp huyện; công tác phối hợp giữa các sở, ngành với Sở Tư pháp trong tham mưu ban hành các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh; quản lý cộng tác viên kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cấp tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL…


 Toàn cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Baolangson.vn

Các thành viên đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của tỉnh Lạng Sơn. Các vấn đề đã được lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh giải trình, làm rõ.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác này.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, tạo điều kiện đảm bảo cho công tác tư pháp nói chung và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL nói riêng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; có kế hoạch kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý: các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp ngay từ bước đầu tiên trong quy trình ban hành VBQPPL, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã làm việc với một số sở, ngành của tỉnh để nắm bắt tình hình phục vụ nội dung kiểm tra.


Hải Triều