Có 11/17 khoản thu so với dự toán cao hơn tốc độ bình quân (75%); có 6/17 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ thu bình quân. Nếu so với cùng kỳ, thì có 10/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng.

Một số lĩnh vực có số thu giảm, đó là: khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giảm 138 tỷ đồng so với cùng kỳ là do tác động của dịch Covid-19; khu vực DNNN địa phương giảm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ là do số nộp các công ty thuộc khu vực sụt giảm. Ngoài ra, thuế bảo vệ môi trường giảm 155 tỷ đồng do chính sách giảm mức thu khoản thuế này đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022; đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022.

Tính đến 30/9/2022, tổng số thuế, phí, lệ phí miễn, giảm cho tổ chức, doanh nghiệp theo chính sách của Quốc hội, Bộ Tài chính ban hành trên địa bàn tỉnh đạt 1.125,2 tỷ đồng.

Về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ, tổng số thuế gia hạn là 580,9 tỷ đồng.

PV