Số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp 732 lượt công dân với tổng số 976 người được tiếp.

Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp 17 lượt công dân với tổng số 18 người đến thực hiện quyền KN,TC, kiến nghị, phản ánh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; trực tiếp công dân các ngày nghỉ lễ của đất nước; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư, toàn tỉnh tiếp nhận 992 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân, qua sàng lọc có 894 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó, 50 đơn KN,TC tương đương với 50 vụ việc (29 vụ việc KN và 21 vụ việc TC) thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 41 đơn, trong đó, 15 đơn đủ điều kiện xử lý (2 đơn KN; 1 đơn TC; 12 đơn kiến nghị, phản ánh); không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tham mưu giải quyết 4 vụ việc (2 vụ việc KN, 2 vụ việc TC). Đến nay, đã tham mưu giải quyết xong 2/4 vụ việc.

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Nguyễn Kiều Phương cho biết, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trong 6 tháng đầu năm được các cấp, các ngành tập trung thực hiện; công tác tham mưu giải quyết KN,TC được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Thanh tra tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh thừa nhận các vụ việc khiếu kiện đông người có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ việc liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Không những vậy, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện nhiều vụ việc KN, tranh chấp đất đai đã được các cơ quan Nhà nước, Tòa án Nhân dân xem xét, giải quyết, tuy nhiên, công dân không nhất trí, chuyển sang TC cơ quan hành chính Nhà nước, dẫn tới vụ việc phải xem xét, giải quyết, trả lời nhiều lần, vượt cấp lên UBND tỉnh.

Ngoài ra, có vụ việc đã xảy ra nhiều năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho công dân, đến nay phát sinh KN,TC lên cấp tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, có tình trạng công dân cố tình lợi dụng quyền KN,TC, kiến nghị, phản ánh để thực hiện KN,TC sai sự thật, cố tình đeo bám khiếu kiện đưa ra những đòi hỏi không có cơ sở, mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; bố trí đầy đủ lực lượng thường trực tiếp công dân thường xuyên.

Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KN,TC và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình KN,TC trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC, quyết định xử lý TC của Chủ tịch UBND tỉnh và việc giải quyết các vụ việc KN,TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện…

Bùi Bình