Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định về việc thụ lý tố cáo đối với Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

Công dân có đơn thư cho rằng việc thành lập Ban Đại diện nhóm hộ cấp chứng chỉ rừng FSC là sai vì thành viên Ban Đại diện có tên ông Võ Văn Thọ. Công dân cho rằng, ông Võ Văn Thọ không phải người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Công nghiệp Huarong. Công ty Huarong là công ty nước ngoài (97,5% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) và chưa được Nhà nước giao đất rừng.

Ngoài ra, công dân viện dẫn nhiều quy định pháp luật để chứng minh việc ban hành Quyết định số 3703/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế là không đúng quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND tỉnh kết luận Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ban hành Quyết định số 3703/QĐ- UBND ngày 13/9/2022 về việc thành lập Ban Đại diện nhóm hộ cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn 6 xã Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Canh Nậu, Tiến Thắng, Xuân Lương được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, chặt chẽ, được sự tham gia ý kiến của nhiều cơ quan chức năng.

Nhóm hộ và Ban Đại diện nhóm hộ không thực hiện đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Toàn bộ kinh phí thực hiện là nguồn xã hội hoá được Công ty Huarong hỗ trợ.

Ngoài ra, ông Võ Văn Thọ, Phó Tổng Giám đốc, được Công ty Huarong cử tham gia Ban Đại diện, thể hiện tại Văn bản số 08.09/2022/CV-HR ngày 08/09/2022 của Công ty Huaron.

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản khác có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ban hành Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 là phù hợp; không có hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với các căn cứ người tố cáo nêu ra cho rằng việc ban hành Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế là không đúng quy định, qua kết quả xác minh, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật cho thấy các căn cứ đưa ra không có cơ sở để khẳng định không đúng quy định.

Hoàng Long