Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Huy Kiên cho biết: Trong thời gian qua, số công dân đăng ký được tiếp và số đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Các nội dung phản ánh kiến nghị, khiếu nại của công dân phần lớn liên quan tới việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai, việc thực hiện chính sách xã hội.

Các đơn tố cáo chủ yếu tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính ngân sách; lãnh đạo đùn đẩy trách nhiệm, bao che cho cán bộ dưới quyền.

Các vụ việc phản ánh đều được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc giải quyết.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc của công dân, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị đã tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nên kết quả giải quyết từ đầu năm 2021 đến nay đã đạt kế quả rất tốt: Đã giải quyết 216 vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đang giải quyết 29 vụ việc; đã ban hành kết luận giải quyết là 153 vụ việc.

Qua công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư phản ánh của người dân nên đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện tập trung đông người; ngay tại cơ sở không để phát sinh “điểm nóng” gửi đơn vượt cấp lên Trung ương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ổn định, tạo đà cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Huy Kiên cho biết thêm: Hải Phòng đang triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 3668/UBND-VXNC của UBND thành phố về việc rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Công văn số 8262/UBND-TCD ngày 25/12/2020 của UBND thành phố công khai lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tiếp công dân vào ngày thứ 3 tuần cuối tháng, tại trụ sở tiếp công dân thành phố, ấn định lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng cho Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn đã tiếp 786 lượt với 707 vụ việc, trong đó có 27 đoàn đông người, 24 vụ việc của người dân đều đã được giải quyết.

Sau các buổi tiếp công dân, UBND các cấp ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đến nay, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan đều thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu kiện của công dân.

Kim Thành