Ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao khiếu nại Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND TP Kon Tum về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, TP Kon Tum; không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND TP Kon Tum tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 11/1/2023.

Đồng thời, đề nghị xem xét và xác định lại nguồn gốc sử dụng đất, đơn giá bồi thường cho vợ chồng ông, bà; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho vợ chồng ông, bà theo đúng quy định pháp luật.

Tại Quyết định số 446/QĐ-UBND, sau khi xét đơn khiếu nại của công dân, căn cứ vào kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại và kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định: Công nhận một phần nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao.

Công nhận nội dung khiếu nại, đề nghị xem xét lại nguồn gốc đất, bồi thường về đất, tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ khác đối với thửa đất số 31 tờ số 11 bản đồ địa chính năm 2016 (thửa số 249 tờ bản đồ trích đo số 11) và phần diện tích còn lại của thửa đất số 32 tờ số 11 bản đồ địa chính năm 2016.

Không công nhận nội dung đề nghị xem xét hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao để triển khai, thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, TP Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND TP Kon Tum hủy bỏ Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, TP Kon Tum và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 11/1/2023 của Chủ tịch UBND TP Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Thịnh và Vũ Thị Thao.

Yêu cầu UBND TP Kon Tum rà soát lại quy trình, thủ tục và trình tự về đầu tư công, thu hồi đất Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, TP Kon Tum theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đất đai; nếu phát hiện có sai sót thì thu hồi, hủy bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ những văn bản không đúng quy định của pháp luật và chỉ được triển khai bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Thọ