UBND Thành phố Hà Nội đã giao Chánh Thanh tra Thành phố Hà Nội xác minh nội dung tố cáo của công dân.

Theo đó, công dân tố cáo UBND huyện Thạch Thất trong việc cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ (ông Nguyễn Hữu Tòng, ông Nguyễn Hữu Quyết, ông Phí Đình Thắng) tại khu vực Đồng Ngà, xã Hương Ngải để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hương Ngải, là không đúng quy định.

Cụ thể, 3 hộ nêu trên bị thu hồi đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đúng. Công dân không đồng ý có đơn kiến nghị ngày 16/8/2022. Tuy nhiên, UBND huyện Thạch Thất cưỡng chế thu hồi đất với 3 hộ là không đúng.

Kết quả xác minh cho thấy, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Ngà giai đoạn 3 được UBND huyện Thạch Thất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư, là dự án đầu tư công. Dự án nằm trong danh mục các dự án thu hồi đất được HĐND thành phố thông qua.

Quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án, UBND huyện Thạch Thất đã thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định. UBND huyện Thạch Thất đã ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất đã có giấy mời 3 hộ đến trụ sở UBND xã Hương Ngải nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, 3 hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, ông Nguyễn Hữu Quyết, ông Phí Đình Thắng không đến nhận tiền.

Ngày 26/12/2022 và ngày 6/4/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với UBND xã Hương Ngải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban, ngành, đoàn thể đã tuyên truyền vận động, thuyết phục hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, hộ ông Nguyễn Hữu Quyết, hộ ông Phí Đình Thắng. Tuy nhiên, 3 hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, ông Nguyễn Hữu Quyết, ông Phí Đình Thắng không phối hợp, không đồng ý nhận tiền, không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Ngày 12/4/2023, UBND xã Hương Ngải có Báo cáo số 45/BC-UBND về việc tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, trong đó có hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, hộ ông Nguyễn Hữu Quyết, hộ ông Phí Đình Thắng không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ- UBND ngày 26/5/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Hữu Quyết; Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phí Đình Thắng.

Ngày 31/5/2023, UBND xã Hương Ngải bàn giao quyết định cưỡng chế cho 3 hộ. Ngày 1/6/2023, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Ngày 10/8/2023, Ban Thực hiện cưỡng chế tổ chức cưỡng chế đối với 3 hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, hộ ông Nguyễn Hữu Quyết và hộ ông Phí Đình Thắng do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Ngà (giai đoạn 3), xã Hương Ngải.

UBND thành phố xác định, việc cưỡng chế thu hồi đối với 3 hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, ông Nguyễn Hữu Quyết, ông Phí Đình Thắng, là đúng quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.

Do đó, việc công dân xã Hương Ngải tố cáo UBND huyện Thạch Thất trong việc cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ ông Nguyễn Hữu Tòng, ông Nguyễn Hữu Quyết, ông Phí Đình Thắng tại khu vực Đồng Ngà, xã Hương Ngải để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hương Ngải không đúng quy định là không có cơ sở. UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo là sai.

Thanh Hoa