Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. 

Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII.

Phát biểu khai mạc, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị Trung ương 13 tháng 10/2020 và Hội nghị Trung ương 14 tháng 12/2020 khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII bao gồm: Bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. 

Sau hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khoá XIII bao gồm: Các Uỷ viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khoá XIII và các Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 15 khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 14, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số nhân sự lần đầu tham gia Uỷ viên Trung ương chính thức; một số nhân sự Uỷ viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khoá XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Uỷ viên Trung ương chính thức. 

“Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan; thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; đồng thời xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XIII. Đây là khâu rất quan trọng”. 

Tại hội nghị lần nay, căn cứ vào Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII. 

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương chú ý cho ý kiến thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét quyết định.

“Hội nghị Trung ương lần này tuy không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta đang bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và đất nước, kế thừa và phát huy những kết quả của các hội nghị Trung ương gần đây, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra từ ngày 16-18/1.

Hương Giang