Ngày 29/7, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong CAND”.

Hội thảo đi sâu vào nghiên cứu, phân tích, làm sâu sắc hơn tư tưởng của Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề ra các giải pháp tiếp tục vận dụng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Hội thảo nhận được 45 báo cáo khoa học có nhiều giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo đã nêu lên những nhận thức cơ bản, nội dung, tầm quan trọng và các biện pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong CAND.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam - Nhận thức và vận dụng”; trong đó nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một nội dung căn bản, chủ yếu trong tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó mang tầm chiến lược, có vai trò chủ đạo trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện lý tưởng và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tự lực, tự cường không chỉ trong lý luận và phương pháp cách mạng ở tầm tư tưởng, học thuyết mà còn trong hoạch định đường lối, chính sách, trong phương châm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Ngô Hoài Thu cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, từng lực lượng, làm cơ sở cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Phạm Trường Giang lại cho rằng, để có được một tập thể trong sạch, vững mạnh thì từng đơn vị, từng cá nhân phải trong sạch, vững mạnh. Để có một tập thể đoàn kết, thì trên hết, từng cá nhân phải nhận thức được tầm quan trọng của sự đoàn kết. Có trong sạch, vững mạnh, có đoàn kết thì mới phát huy được sức mạnh tập thể.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, noi gương học tập và làm theo Bác, các lực lượng trong CAND đã không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, tận tuỵ hết lòng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, cấp uỷ chỉ huy công an các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, hướng dẫn và những chỉ đạo của bộ trưởng về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong lực lượng CAND; tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách; tiếp tục khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, coi đây là phương châm hành động để mỗi cán bộ, chiến sĩ được phát huy khả năng, cống hiến, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo lời Bác dạy; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm, say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Đồng thời phải tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân.

Thanh Thanh