Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 cho thấy, các bộ, ngành trong khối thi đua đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, với tinh thần “càng khó khăn, càng ra sức thi đua”, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, các bộ, ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng…

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phòng trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung công tác thi đua phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình từng bộ, ngành.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các bộ, ngành trong khối quan tâm triển khai thực hiện.

Công tác khen thưởng tại các bộ, ngành được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương thay mặt Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã biểu dương những thành tích mà Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời khẳng định, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét.

Các đơn vị trong khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thể hiện trên các mặt công tác như: Cấp ủy Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành trong khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

“Đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Khối Thi đua các bộ, ngành Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023 

Qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đã gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất…

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, trong năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của đất nước nói chung cũng như của Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính nói riêng. Đề nghị các đơn vị trong khối căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ... hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng thành viên trong khối theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022-2025”…

Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Công an.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương cho Kiểm toán Nhà nước; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao nhiệm vụ Khối phó Khối Thi đua cho Tòa án nhân dân Tối cao.

Các đơn vị trong khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Phương Anh