Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà cho biết: Sau 10 năm tổ chức triển khai tại thành phố Hải Phòng, có thể khẳng định Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ; cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố đón nhận, đồng thuận.

Thông qua các hoạt động văn hoá, nghệ thuật việc tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giá trị, vẻ đẹp về vùng đất, con người Hải Phòng với chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử được tôn vinh, ca ngợi, lan toả. Theo đó, văn hoá từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, thành phố để Hải Phòng từng bước phấn đấu trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước. 

Phương thức lãnh đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, cấp uỷ các cấp trên địa bàn thành phố trong việc triển khai, tổ chức Nghị quyết số 33-NQ/TW trong 10 năm qua có nhiều nét đổi mới, sáng tạo được triển khai đồng bộ với Nghị quyết 32-NQ/TW, ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Hải Phòng đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, phát triển văn hoá, con người Hải Phòng. Trong đó có một số chủ trương, quyết sách đột phá, mang dấu ấn riêng.

Việc đa dạng hoá các hình thức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

Cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sỹ xác định đây là cơ hội phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức, sáng tạo văn hoá. 

Lực lượng văn nghệ sỹ, hội viên ngày càng đông đảo về số lượng; số lượng các tác phẩm đạt giải thưởng khu vực, quốc gia tăng, có một số tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế; việc giao lưu, trao đổi, tọa đàm được quan tâm…

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn hoá; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tổ chức Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Để nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các chỉ đạo thành các hành động có kết quả rõ nét, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thời gian tới quan tâm một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Kết luận số 76, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33, Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe, tạo điều kiện triển khai các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao vị trí, vai trò của ngành Văn hóa thành phố.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tệ nạn xã hội; bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, chống các hành vi tha hóa.

Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo. Bên cạnh phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, cần chú trọng tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực... nhằm xây dựng hình ảnh con người Hải Phòng có nhân cách, lối sống tốt đẹp trong mắt Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực xây dựng, bổ sung, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhất là ở những địa bàn khó khăn, những nơi sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố. Xây dựng phương án tổng thể phát huy hiệu quả sử dụng các công trình nhà văn hóa, khu thể thao đã được đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Kim Thành